Tag: hội Gầu Tào của người Mông

Lễ hội Gầu Tào của người Mông

Gầu tào là lễ hội quan trọng của người Mông, mang tính chất là lễ tạ ơn thần linh của một gia đình và được cộng đồng hưởng ứng. Lễ hội được tổ chức trong 2 trường hợp sau .